معرفی

مشخصات فردی

محمد ارشادی

نام - نام خانوادگی : محمد   ارشادی

پست الکترونیکی : m_ershadi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : معارف اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : حوزه علمیه قم

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : معارف اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : حوزه علمیه قم

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فقه و اصول
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : حوزه علمیه قم

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معارف اسلامی

محل خدمت : گروه معارف اسلامی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 18

سمت اجرایی در دانشگاه : فاقد پست زمانی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1-06-1377

محمد ارشادی
محمد ارشادی

محل خدمت :
    گروه معارف اسلامی
مرتبه علمی :
    استادیار
^